• Kredyty bez bik
    Szukasz pożyczki bez BIK? Obawiasz się naciągaczy? Masz również negatywne wpisy w bazach KRD, Infomonitor, ERIF, BRKN...
  • Leasing bez bik
    W ofercie posiadamy leasing dla każdej firmy bez względu na rodzaj działalności, branże czy okres działania. ...
  • Kredyty dla firm bez bik
    Oferta pożyczek dla firm bez sprawdzania Biura Informacji Kredytowej do 50 000 zł, okres kredytowania do 24...

Najnowsze oferty

NAJNOWSZE OFERTY KREDYTU BEZ BIK NA RYNKU


Ubezpieczenie kredytu – czy jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie kredytu to stosunkowo młoda forma zabezpieczenia spłaty kredytu. Ubezpieczającym może być zarówno kredytobiorca, jak i bank, ale ubezpieczonym jest zawsze bank. Koszty ubezpieczenia kredytu ponosi najczęściej kredytobiorca. W Polsce praktyka ubezpieczania spłaty kredytów nie jest jeszcze popularna, ale niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe ubezpieczają od różnych rodzajów ryzyka kredytowego. Ubezpieczenie kredytu najczęściej znajduje zastosowanie w przypadku braku możliwości zastosowania innych form zabezpieczenia wierzytelności banku.
Banki udzielając kredytu – zależnie od swojej oceny stopnia ryzyka – mogą zaproponować kilka form jego prawnego zabezpieczenia. O skuteczności zabezpieczeń interesów banku decyduje konkretna sytuacja. Każda z form zabezpieczeń, czy to osobistych czy rzeczowych ma swoje wady jak i zalety. W przypadku stwierdzenia, że zdolność kredytowa jest zagrożona, banki podejmują decyzje mające na celu zabezpieczenie zwrotności zaciągniętych kredytów. Metodą zmniejszenia pojedynczego ryzyka kredytowego są takie uzyskane przez bank zabezpieczenia, które powinny zapewnić odzyskanie z powrotem zaangażowanej sumy kredytowej wraz z odsetkami i prowizjami. W przypadku długoterminowych kredytów, kiedy w momencie przyznania kredytu mamy do czynienia z długoterminową i niepewną prognozą zabezpieczenie kredytu dla banku staje się niezbędne. Konieczne również jest ustanowienie zabezpieczenia wtedy, gdy po zakończeniu badania zdolności kredytowej, pojawiły się pewne wątpliwości dotyczące wypłacalności kredytobiorcy, ale bank pomimo to nie chce zrezygnować z transakcji. O rodzaju zabezpieczenia decyduje bank, może być ono ustanawiane zarówno przed udzieleniem kredytu jak i w trakcie korzystania z niego.

SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ POŻYCZEK BEZ UBEZPIECZEŃ – WYPEŁNIJ ZAPYTANIE

Czym jest poręczenie wg prawa cywilnego?

Poręczenie według prawa cywilnego jest to umowa, przez którą poręczyciel zobowiązuje się do spłaty kredytu udzielonego przez bank w przypadku, gdyby kredytobiorca nie spłacił go w oznaczonym w umowie terminie. Poręczenie jest bezterminowe – gdy poręczyciel nie wskazał okresu, do którego jest zobowiązany i terminowe – gdy termin jest określony. Możliwe jest poręczenie za spłatę kredytu przyszłego do określonej z góry wysokości, nie można zaś ręczyć za wszystkie lub jakieś przyszłe kredyty. Udzielenie poręczenia bezterminowego za kredyt przyszły może być w każdej chwili przed jego uruchomieniem odwołane jednak żadnego poręczenia nie można odwołać po uruchomieniu kredytu. Poręczenie to może być złożone przez osoby prawne i fizyczne. Dla ważności poręczenia wymagana jest forma pisemna, nie jest natomiast wymagana zgoda kredytobiorcy. Zobowiązanie poręczyciela powinno w szczególności zawierać wskazanie osoby, za którą poręcza oraz jednoznaczne określenie kredytu, do spłaty którego się zobowiązuje. Charakter odpowiedzialności:

1)    poręczyciel odpowiada tylko wtedy, gdy kredytobiorca nie spłacił kredytu.

2)    nieważność umowy kredytu powoduje nieważność umowy poręczenia.

3)    umorzenie kredytu powoduje wygaśnięcie poręczenia.

4)    o zakresie zobowiązania poręczyciela decyduje zakres zobowiązania kredytobiorcy.

5)    poręczyciel ma prawo podnosić wobec banku wszelkie zarzuty, które przysługują kredytobiorcy.

Bank ma obowiązek niezwłocznie powiadomić poręczyciela o nieterminowej spłacie kredytu. W przypadku spłaty długu przez poręczyciela bank jest zobowiązany udostępnić poręczycielowi wszelkie dokumenty związane z poręczeniem, mogące stanowić podstawę roszczeń poręczyciela w stosunku do kredytobiorcy. Umowa poręczenia wygasa w przypadku nieudzielania kredytu, jeżeli poręczenie dotyczyło kredytu przyszłego, z chwilą upływu terminu poręczenia, jeżeli było ono terminowe, bądź z chwilą spłaty całości zobowiązania kredytobiorcy lub przejęcie zobowiązania przez inną osobę, jeżeli poręczyciel nie wyraził no to zgody.

Gwarancja bankowa jest to zobowiązanie zaciągnięte przez bank, czyli gwaranta na zlecenie innej osoby, czyli zleceniodawcy, w którym bank zobowiązuje się do zapłaty pewnej sumy pieniężnej bezpośrednio, bądź za pośrednictwem innego banku, na żądanie osoby uprawnionej, czyli beneficjenta gwarancji po spełnieniu przez nią określonych przesłanek. Gwarancja jest zobowiązaniem abstrakcyjnym, niezależnym od umowy kredytowej, tzn. że postanowienia umowy kredytowej wiążą strony gwarancji tylko w takim zakresie, w jakim zostały ujęte w liście gwarancyjnym. W liście gwarancyjnym określone są strony umowy kredytowej, data zawarcia umowy kredytowej, kwota oraz termin spłaty kredytu, przedmiot gwarancji, wysokość zobowiązania gwaranta oraz termin ważności gwarancji. Warunkiem realizacji gwarancji jest zgłoszenie roszczenia przez kredytodawcę w stosunku do gwaranta.

SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ POŻYCZEK BEZ PORĘCZEŃ DO 10 000 ZŁ- WYPEŁNIJ ZAPYTANIE

Czym jest kredyt obrotowy?a czym inwestycyjny?

Kredyt obrotowy jest przeznaczony na bieżące potrzeby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej; może być to kredyt na zakup materiałów, surowców, półfabrykatów, narzędzi itp.; kredyty obrotowe są najczęściej kredytami krótkoterminowymi, w zależności od sposobu uruchomienia są w rachunku kredytowym lub bieżącym

Kredyt inwestycyjny jest kredytem którego celem jest stworzenie nowych lub powiększenie już istniejących środków trwałych; jest to kredyt najczęściej długoterminowy. Przez kredyt inwestycyjny mogą być finansowane: inwestycje materialne; inwestycje niematerialne; inwestycje finansowe.

SPRAWDŹ OFERTĘ POŻYCZEK DLA FIRM NA PODSTAWIE PIT DO 60 000 ZŁ W UPROSZCZONEJ PROCEDURZE – WYŚLIJ ZAPYTANIE

Różnice między kredytem a pożyczką?

Pożyczka występuje wyłącznie w formie gotówkowej a kredyt w formie bezgotówkowej; Kredyt jest na określony cel natomiast umowa pożyczki nie wymaga podania na co pożyczka zostanie spożytkowana; Kredyt jest odpłatny a pożyczka może być odpłatna lub nieodpłatna; Umowa kredytowa musi być sporządzona na piśmie a umowa o pożyczkę nie musi być, ale tylko do wysokości 500 zł.

SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ POŻYCZEK DO 10 000 ZŁ –WYŚLIJ ZGŁOSZENIE

Czym jest umowa kredytowa?

Poprzez zawarcie umowy kredytowej, bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas ustalony w umowie określoną kwotę pieniędzy, a kredytobiorca  zobowiązuje się do wykorzystania tej kwoty zgodnie z warunkami określonymi w umowie, zobowiązuje się także do zwrotu wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w umownych ratach oraz do zapłacenia prowizji od udzielonego kredytu. Umowa kredytowa musi być sporządzona na piśmie i musi zawierać: oznaczenie stron, musi określać podstawowe obowiązki stron umowy, musi zawierać kwotę kredytu, termin spłaty, oprocentowanie, wysokość prowizji, zakres uprawnień banku związanych z udzieleniem kredytu i zabezpieczeniem jego spłaty, sposób zabezpieczenia kredytu, termin postawienia środków pieniężnych do dyspozycji kredytobiorcy. Kredytobiorcami mogą być osoby fizyczne, prawne, podmioty gospodarcze i organizacje nie posiadające osobowości prawnej. Bank udziela kredytu i uzależnia jego wysokość od zdolności kredytowej tzn.: spłaty kredytu wraz z odsetkami w określonych w umowie terminach spłaty. Jeśli kredytobiorca jest spółka cywilna to należy złożyć umowę zawarcia spółki cywilnej zarejestrowanej w US.

SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ POŻYCZEK DLA FIRM Z PROSTĄ I PRZEJRZYSTĄ UMOWĄ KREDYTOWĄ – SPRAWDŹ OFERTĘ

Zastaw i jego rodzaje

Zastaw to umowa między bankiem a właścicielem dokumentu stwierdzającego prawo, na którym ma być dokonany zastaw oraz wydanie tego dokumentu bankowi. Umowa powinna być poświadczona notarialnie. Rodzaje zastawu: Zastaw na wkładach, na wierzytelnościach, na prawach w zakresie wynalazczości, na udziałach w spółce zo.o., na akcjach w SA., na akcjach spółki giełdowej. Zastaw rejestrowy i zastaw na prawach.

SPRAWDŹ OFERTĘ POŻYCZEK BEZ ZASTAWU – WYŚLIJ ZGŁOSZENIE